Dbałość o środowisko naturalne

Troska i odpowiedzialność za środowisko naturalne są dla nas ważne od momentu powstania Pro-Flex S.A. Już na etapie budowy zostały dobrane odpowiednie, spełniające ważne parametry ekologiczne, elementy wyposażenia budynku. Na co dzień dbamy o energooszczędne oświetlenie, właściwą segregację odpadów, racjonalne gospodarowanie wodą, energią elektryczną i cieplną oraz surowcami wykorzystywanymi do produkcji.

Zgodnie z przygotowaną „Oceną oddziaływania na środowisko” przy planowanych inwestycjach i modernizacjach zwracamy szczególną uwagę na ich wpływ na środowisko naturalne i wprowadzamy rozwiązania zmniejszające ich uciążliwość. W naszej pracy istotnym punktem odniesienia są również oczekiwania naszych sąsiadów i takie prowadzenie działalności, by relacje z najbliższym otoczeniem przebiegały w sposób jak najbardziej harmonijny. Te aspekty sprawiają, że szczególny nacisk kładziemy na ograniczenie emisji lotnych związków organicznych i hałasu. 

 

 

Unieszkodliwianie gazów

Współpracujące z naszymi maszynami urządzenie do unieszkodliwiania gazów poprocesowych to 3 komorowy, regeneracyjny dopalacz termiczny. Przy wyborze metody unieszkodliwiania lotnych związków organicznych (rozpuszczalników) braliśmy również pod uwagę profil naszej produkcji. Są to głównie opakowania dla przemysłu spożywczego, gdzie istotna jest niska zawartość rozpuszczalników resztkowych. Stąd też wybór niezawodnego, stosowanego na całym świecie, systemu redukcji. Jego zaletą jest spalanie, które odbywa się w temperaturze od 800 do 1000ºC. W tej temperaturze LZO (lotne związki organiczne) wchodzą w reakcję z tlenem, których końcowym produktem jest dwutlenek węgla i para wodna. Są to gazy nieszkodliwe i pozbawione odorów. Dzięki systemowi redukcji możliwe jest również zapewnienie bardzo niskiego stężenia gazów na wylocie, przy emisji dopuszczalnej 100 mg/m3. Warto wspomnieć również o systemie odzyskiwania ciepła. Ogrzane, czyste powietrze z regeneracyjnego dopalacza zostaje wykorzystane poprzez wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza w hali produkcyjnej, co pozwala znacznie ograniczyċ zużycie gazu, a tym samym emisję CO2. 

 

Redukcja hałasu

Zainstalowany na zewnątrz regeneracyjny dopalacz termiczny został dodatkowo wyposażony w obudowy akustyczne wentylatorów. Wszystkie izolacje przewodów wewnętrznych systemu zostały tak dobrane, aby zagwarantować poziom hałasu <45dB (A) w odległości 10m od instalacji w nocy. Urządzenie wraz z centralą wentylacyjną zostało ogrodzone ekranem akustycznym o wysokości 7 m, w którym zastosowano panele akustyczne o wskaźniku pochłaniania dźwięku 13 dB oraz wskaźniku izolacyjności od dźwięków powietrznych 26 dB.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z pracownikami działu sprzedaży
+48 22 721 70 45

Biuro Obsługi Klienta - 22 721-70-45